Thursday, May 14, 2009

ASPEK KAJIAN KARYA SASTERA MELAYU
FALSAFAH PENDIDIKAN KESUSASTERAAN MELAYU
Pendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia bertujuan untuk menjana minda dan emosi, mengukuhkan jati diri, menyuburkan budaya bangsa dan memupuk sikap berdaya saing ke arah pembinaan insan bestari. Matlamat Melengkapkan murid dengan ilmu sastera agar dapat menghayati, menghargai, mencintai dan memupuk rasa bangga terhadap bahasa dan sastera Melayu dalam bidang pendidikan dan kerjaya ke arah pemantapan cita rasa sastera di kalangan masyarakat.

Objektif

1.memahami isi dan menganalisis aspek sastera
2. mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera
3. menghayati dan menghargai estetik bahasa
4. menghargai penulis dan karya yang dihasilkannya
5. memberikan pandangan, menilai karya sastera secara kritis dan menyuburkan nilai kemanusiaan di samping memupuk semangat cinta akan negara.
6. menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai dengan kebolehan murid
7. memupuk budaya membaca untuk memperkembang dan mengekalkan minat terhadap sastera Melayu.

ASPEK KAJIAN KARYA SASTERA

Sinopsis
ü Ringkasan cerita
ü Gambaran keseluruhan cerita
ü Membantu pembaca memahami cerita

Tema
Persoalan pokok atau persoalan utama/ idea dasar, gagasan, fikiran
Tema hanya satu
menjadi panduan pengkarya mengumpul, memilih, menyusun bahan
keadilan, perjuangan, sejarah, kemiskinan, kemanusiaan, kehijauan alam

Persoalan
1. perkara-perkara kecil dalam karya yg ada
hubungan dengan tema
2. Persoalan bertujuan mengukuhkan tema
yang diketengahkan
3. Dapat dikesan melalui tindakan watak atau
peristiwa yang berlaku


Watak dan Perwatakan
1. Sesuatu objek atau pelaku (manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan)
2. mempunyai sifat-sifat tertentu -perangai dan pemikiran
3. Sifat-sifat yg digambarkan pada watak –Perwatakan -Lahiriah - bentuk, paras rupa, tingkah
laku. Jasmaniah - perasaan, sikap dan pemikiran
4.Watak pembantu /watak sampingan - perbezaan dgn watak
5..menimbulkan unsur ketegangan/konflik
6.watak - untuk menyalurkan buah fikiran atau pandangan hidup penulis
7..watak digunakan mengembangkan tema / persoalan/mengubah persekitaran
8.Watak utama, watak sampingan, antagonis (watak penyambut - lazimnya nilai negatif), protagonis (watak pemula -biasanya nilai positif), watak hitam, watak putih (baik), watak bulat/bundar - lebih hampir kpd manusia yang ada kelemahan (watak yg dinamis, mengalami perubahan, bersifat kompleks),
watak pipih (tidak kompleks), tidak berubah) sama dengan watak statik (tidak mengalami perubahan iaitu jahat sejahat-jahatnya),
watak kodi (nenek kebayan)


Latar
v Keterangan mengenai waktu, ruang, suasana terjadi sesuatu peristiwa
v Digunakan untuk mengembangkan watak/perwatakan, tema dan persoalan
v Terbahagi tiga
a) Latar tempat
b) Latar Masa
c) Latar masyarakat


Plot
· Jalinan peristiwa/ Rentetan peristiwa yg berasaskan sebab-akibat,
· dijalin dgn permulaan, perkembangan, konflik, puncak dan peleraian
· Bukannya jalan cerita
· Jalan cerita -kejadian yang berlaku kerana sebab tertentu, sementara yg menggerakkan kejadian cerita itu adalah plot.
· Teknik plot - Ada imbas muka, imbas kembali, dialog, monolog, monolog dalaman
· Cerpen - hanya ada satu plot
· Novel -ada plot utama, plot sampingan


Gaya Bahasa/Unsur Keindahan
Cara penggunaan bahasa yang baik, kreatif untuk menyampaikan tema/ persoalan
Diksi, bahasa kiasa/perbandingan, pengulangan, lambang

Ø Diksi - pemilihan kata
Ø Asonansi
Ø Aliterasi
Ø Alusi - tokoh
Ø Simile - gaya bahasa perbandingan jelas
Ø Metafora -bahasa perbandingan atau kiasan, perahu waktu
Ø Anafora -pengulangan awal baris
Ø Epifora -pengulangan pada akhir baris
Ø Hiperbola/bombastik -berlebih-lebihan
Ø Personafikasi- sifat-sifat manusia

Nilai
§ Amalan atau tingkah laku baik yang ada pada individu, kumpulan atau masyarakat
§ Dikemukakan dgn fakta, huraian, contoh
§ Contohnya - sikap bekerjasama

Pengajaran
Nasihat/ bimbingan yg diambil dari karya
Dikesan melalui tindakan watak dan peristiwa yg terjadi
Dikemukakan dgn fakta, huraian, contoh

Sudut Pandangan
Kedudukan pengarang dalam menyampaikan cerita
Sudut pandangan orang pertama - pengarang salah seorang daripada watak - aku, saya
Sudut Pandangan oaring ketiga - berada di luar cerita, solah-olah serba tahu tentang watak

Bentuk
ü Susunan unit-unit berirama
ü Bilangan rangkap
ü Bilangan baris dalam rangkap
ü Bilangan suku kata dalam baris
ü Rima akhir

- Copyright © Duka Lara Ialah Sebuah Perjalanan Yang Indah - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -